Το μελετητικό γραφείο του Γιώργου Χατζηγεωργίου Acoustical Engineers δραστηριοποιείται στη σύνταξη και υλοποίηση ολοκληρωμένων μελετών αρχιτεκτονικής ακουστικής , κτιριακής ηχομόνωσης, προστασίας θορύβου & δονήσεων.

Υπηρεσίες

Αρχιτεκτονική Ακουστική

Το αντικείμενο περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο σχεδιασμό, προβλέψεις, υπολογισμούς και συγκεκριμένα όλα τα υλικά, συστήματα, κατασκευές και παρελκόμενα αυτών, που έχουν σχέση και διασφαλίζουν σωστό σχεδιασμό και την σωστή χρήση χώρων

Μελέτη-Σχεδιασμός

Η Ακουστική Μελέτη έχει σαν στόχο την εξασφάλιση της τήρησης των ορίων ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας, με στόχο όλοι οι χρήστες ενός κτιρίου πρέπει να μπορούν να διαμένουν και να εκτελούν πνευματικές ή άλλες εργασίες, μέσα σε ιδανικές συνθήκες ακουστικής άνεσης.

Κτιριακή ηχομόνωση

Το αντικείμενο περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο σχεδιασμό, προβλέψεις, υπολογισμούς και συγκεκριμένα όλα τα υλικά και σχεδιασμό σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής , που διασφαλίζουν την ηχοπροστασία των χώρων σύμφωνα με τις ανάγκες χρήσης.

Προστασία δονήσεων και κραδασμών

Το αντικείμενο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και επιλογή αντικραδασμικών εδράσεων των μηχανημάτων, ελαστική στήριξη σωληνώσεων, σχεδιασμός διάτρησης δομικών στοιχείων.

Προστασία Θορύβου

Το αντικείμενο περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ηχοπροστασίας έναντι θορύβου από ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ΜΜΜ, σύμφωνα με την Eλληνική νομοθεσία, προεδρικά διατάγματα και τις απαιτήσεις του κτιριοδομικού κανονισμού

Πραγματογνωμοσύνη & μέτρηση θορύβου

Το γραφείο αναλαμβάνει υπηρεσίες μετρήσεων, καταγραφής και πραγματογνωμοσύνες θορύβου, σύμφωνα με της απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και του Ελληνικού κτιριοδομικού κανονισμού.

Χαρτογράφηση θορύβου

Το συγκεκριμένο αντικείμενο περιλαμβάνει την πρόβλεψη, χαρτογράφηση και μελέτη θορύβου περιβαλλοντικών επιπτώσεων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις κτιρίων , μέσα μαζικής μεταφοράς και σχεδιασμό ηχοπετασμάτων.