Μελέτη Σχεδιασμός

Η Ακουστική Μελέτη έχει σαν στόχο την εξασφάλιση της τήρησης των ορίων ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας, ώστε όλοι οι χρήστες ενός κτιρίου να μπορούν να διαμένουν και να εκτελούν πνευματικές ή άλλες εργασίες, μέσα σε ιδανικές συνθήκες ακουστικής άνεσης.

Η Ακουστική Μελέτη εξετάζει:

1.Τις συνθήκες θορύβου που επικρατούν στο εξωτερικό του κτιρίου και οφείλονται π.χ. σε συγκοινωνιακά μέσα, θορυβώδεις εγκαταστάσεις κλπ., ώστε να προσδιορισθεί η απαίτηση ηχομόνωσης του εξωτερικού κελύφους.

2.Πρόβλεψη της ηχομείωσης των εσωτερικών χωρισμάτων και κουφωμάτων από αερόφερτο και κτυπογενή θόρυβο.

3.Το είδος, την γεωμετρία και τις ιδιότητες των εσωτερικών επενδύσεων χώρων, ώστε να προσδιοριστεί ο χρόνος αντήχησης των χώρων ανάλογα με την χρήση τους.

4.Την ηχοπροστασία των διαφόρων χώρων από τον θόρυβο, που δημιουργείται από τις εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούν το ίδιο το κτίριο.

5.Την ηχοπροστασία προς ξένες ιδιοκτησίες από τον θόρυβο που δημιουργούν οι Η/Μ-εγκαταστάσεις του κτιρίου υπό μελέτη, ώστε να τηρούνται τα όρια θορύβου, που επιβάλλει το Π.Δ. 1180/81.

Πρότυπα-Οδηγίες-Νομοθεσία

Αρχιτεκτονική Ακουστική:
-Τεχνικό Πρότυπο DIN 18041: “Acoustical quality in small to medium¬sized rooms”,
-CATT Acoustic,Acoustic Prediction Software

Ηχομόνωση :
-Ελληνικός Κτιριοδομικός Κανονισμός, Άρθρο 12
-Τεχνικό Πρότυπο DIN 4109: “Sound insulation in buildings; requirements and verifications”.
-EN ISO 12354: “Estimation of the acoustic performance of buildings from the performance of elements”.
-BASTIAN-Datakustik.Sound Insulation Prediction Software (according to EN ISO 12354)
-Insul-Marshall Day Acoustics. Sound insulation prediction software for horizotnal and vertical partitions (walls,floors,ceilings)

Προστασία θορύβου από Η/Μ εγκαταστάσεις:
-Τεχνική Οδηγία VDI 2081: “Noise generation and noise reduction in air-conditioning systems”
-ASHRAE (ASHRAE Handbook 2007 – Chapter 47: “Noise and vibration control”

Τέλος οι μελέτες περιλαμβάνουν:
-Τεχνική έκθεση
-Προδιαγραφές υλικών
-Υπολογισμούς ακουστικής προσομοίωσης
-Σχέδια οπτικών και ακουστικών χαράξεων
-Σχέδια λεπτομερειών ηχομόνωσης και κατασκευαστικές λύσεις
-Τεύχος Υπολογισμών
-Μετρήσεις θορύβου