Προστασία θορύβου

Το γραφείο αναλαμβάνει υπηρεσίες μετρήσεων και καταγραφής θορύβου, σύμφωνα με της απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και του Ελληνικού κτιριοδομικού κανονισμού.

  1. Μετρήσεις θορύβου από μηχανολογικές εγκαταστάσεις που προκαλούν όχληση και παράπονα σε κοντινές ιδιοκτησίες (κλιματιστικές μονάδες, αντλίες, μηχανοστάσια, πισίνες, κέντρα διασκέδασης, βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προεδρικού διατάγματος 1180/81 και του Αρθρου 12. Κτιριοδομικού Κανονισμού.
  2. Μετρήσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας κέντρων διασκέδασης σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Α5/3010/85 «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων»(ΦΕΚ 593/Β/2-10-85)
  3. Μετρήσεις και πιστοπoιήσεις ηχομόνωσης κτιριοδομικών στοιχείων (αερόφερτος και κτυπογενής) σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και ISO140 και τις απαιτήσεις ηχομόνωσης του Αρθρου 12. Κτιριοδομικού Κανονισμού.
  4. Μετρήσεις επίπτωσης θορύβου σε εργαζομένους στην βιομηχανία.
  5. Μετρήσεις παραμέτρων αρχιτεκτονικής ακουστικής για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, θέατρα, συνεδριακά κέντρα (χρόνος αντήχησης, δείκτες ευκρίνειας-διαύγειας, STI, RASTI). Οι μέτρήσεις γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του DIN18041, ISO140.
  6. Μετρήσεις θέσης ακρόασης σε δωμάτια αναπαραγωγής και εγγραφής ήχου, Control rooms, δωμάτια ακρόασης μουσικής (χρόνος αντήχησης, συχνοτική απόκριση, στάσιμα κύμματα).   EBU Tech. 3276 “Listening conditions for the assessment of sound programme material:
    monophonic and two–channel stereophonic”