Εργο : Διόρθωση Ακουστικής θέσης ακρόασης Control Room

Ακουστικές Μετρήσεις – Ακουστική μελέτη – επίβλεψη κατασκευής: Γιώργος Χατζηγεωργίου

Στο συγκεκριμένο control room, πραγματοποιήθηκαν ακουστικές μετρήσεις, για την διόρθωση στην θέση ακρόασης σύμφωνα με τις υποδείξεις του EBU Tech. 3276 «Listening conditions for the assessment of sound programme material:
monophonic and two–channel stereophonic».

Η αρχική απόκριση παρουσίαζε προβλήματα στην περιοχή χαμηλών συχνοτήτων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα ακουστικής ευκρίνειας στην θέση ακρόασης κατά την διάρκεια του mixing & mastering. Έγινε μελέτη και εφαρμογή ακουστικών κατασκευών, με αποτέλεσμα την διόρθωση της συχνοτικής απόκρισης (frequency responce) σε +/- 3dB σύμφωνα με τις υποδείξεις του standard EBU Tech 3276.