• Εργολαβίες ειδικών κατασκευών
  • Επίβλεψη-Επιστασία τεχνικού έργου
  • Επίβλεψη Τεχνικής Σκηνής θεάτρου (θεατρικά σταγγόνια-μηχ/κός εξοπλισμός,οπτικοακουστικά)
  • Κατασκευαστικές χαράξεις
  • Προμετρήσεις-προϋπολογισμός τεχνικού έργου
  • Επιμετρήσεις
  • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων