Το αντικείμενο περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ηχοπροστασίας έναντι θορύβου από ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ΜΜΜ, σύμφωνα με την Eλληνική νομοθεσία, προεδρικά διατάγματα και τις απαιτήσεις του κτιριοδομικού κανονισμού.Παράλληλα γίνονται πραγματογνωμοσύνες θορύβου, με πιστοποιημένα ηχόμετρα και παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών,με το ανάλογο τεύχος τεχνικής έκθεσης. Χαρακτηριστικές εφαργογές περιλαμβάνουν:

  • Θόρυβος μηχανοστασίων και Λεβητοστασίων
  • Θόρυβος μηχανών σε ακάλυπτους χώρους
  • Σχεδιασμός ηχοπαγίδων κλιματισμού-εξαερισμού
  • Ηχομονωτικά κελύφη μηχανών – Ακουστικοί κλωβοί
  • Θόρυβος εργοστασίων προς γειτονικές κατοικίες
  • Ηχοπετάσματα για Η/Μ-εγκαταστάσεις
  • Προστασία οδικού και σιδηροδρομικού θορύβου